Neovas historia

Neova har sitt ursprung i det Hudiksvallsbaserade företaget Råsjö Torv och det Jönköpingsbaserade företaget SÅBI, två drivna entreprenörsföretag med rötter i de svenska jordbruken och de sydsvenska sågverken.

 
Vid årsskiftet 2004 köpte Råsjö Torv pelletsföretaget SÅBI och bolagen började då verka som ett och samma bolag. I augusti 2006 knöts de båda bolagen ännu tätare samman under ett gemensamt varumärke – Neova. I november 2007 tillkom arton värmeverk och åtta fjärrvärmenät förvärvade av Vattenfall. Dessa kompletterades sen med fjärrvärmeanläggningar i Kramfors och i Billesholm. Detta breddade verksamheten ytterligare och gjorde Neova till den helhetsleverantör av trädbränsle som företaget är i dag.

 
Torvbruket har varit en naturlig del av det svenska jordbruket sedan urminnes tider, men det var först 1980 som myndigheterna upptäckte torvens möjligheter som inhemsk energikälla och som lämplig ersättning för importerade fossila bränslen, till exempel kol och olja. Som en följd av det ökade intresset för torv grundades Råsjö Torv i början av 1980-talet av Olle Råbom i Hudiksvall, en satsning helt i linje med den nya energipolitiken.

 
Sydsvenska sågverk grundade 1964 en intresseorganisation för en sammanslutning av ett antal sågverk. Målet var att verka för gemensamma intressen samt att marknadsföra och sälja trädbiprodukter. Organisationen hette SÅBI och omvandlades senare till ett bolag som jobbade med produktion, marknadsföring och försäljning av trädbränslen. I början handlade det om flis till massaindustrin men under 1970-talet växte en insikt fram om att framtiden låg i trädbränsle, primärt pellets.

Agroenergi Lantmännens historia

Agroenergi Lantmännen har sitt ursprung i SBE Svensk BrikettEnergi AB som ägdes av Kinnarps AB och Jarl Mared. SBE Svensk BrikettEnergi var under sin tid Sveriges största tillverkare av förädlade trädbränslen pellets, briketter och bränslepulver med sju produktionsställen i Sverige och ett i Lettland. SBE Svensk BrikettEnergi var ända sedan starten banbrytande och ledande inom sitt område. Bolaget var först i landet med att i privat regi bygga, äga och driva fjärrvärmeverk (1983).

Lantmän-koncernen köpte bolaget och bildade sedan Agroenergi Lantmännen. Lantmännen historia går från jord till bord. Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan och de första lantmannaföreningarna bildades under andra hälften av 1800-talet. Målen med de tidiga föreningarna var att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader, samt skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan. I början bildades lokala lantmannaföreningar, men snart kom krav på att bilda större handelspartners. Nästa steg blev därför att man ofta länsvis bildade regionföreningar.

Lantmännen Agroenergi ingår i Lantmän-koncernens affärsområde Energi som i sin tur samlar Lantmännens verksamheter inom energisektorn. Vi tillverkar och säljer fasta förädlade biobränslen såsom värmepellets, briketter och pulver under varumärket Agrol. Bolaget driver även 16 mindre värmeanläggningar, där mer än 90% av leveranserna kommer från biobränslen och spillvärme. Tillsammans skapar anläggningarna Norberg/Insjön, Malmbäck, Ulricehamn och Talsi i Lettland ett konkurrenskraftigt företag.