ALLMÄN INFORMATION
Scandbio säljer produkterna - värmepellets, stallpellets, kattpellets - och i vårt arbete behöver vi ibland behandla personuppgifter. När vi behandlar personuppgifter är vi alltid måna om att skydda dig som person och att följa gällande lag. I denna integritetspolicy beskrivs Scandbios behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används.

KONTAKTUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig är Scandbio AB, Fordonsvägen 1,553 02 Jönköping, 556215-0606. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 010-418 419 eller skriva till oss på marknad@scandbio.com

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR
En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder, så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.

Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.

Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.

Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina sparade personuppgifter. Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.

RIKTLINJER 
- Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.
- Vi använder informationen enbart till det som vi specificerar.
- Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.
- Vi delar inte med oss av uppgifterna till tredje part.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Vår huvudregel för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

- Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
- Följa gällande lag och praxis.
- Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Vår huvudregel innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Denna policy gäller from 25 maj 2018. Uppdateringar för att förbättra och förtydliga policyn ytterligare kan komma att göras men finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Har du frågor om policyn och om Scandbio:s lagring och hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss!

Scandbio AB
marknad@scandbio.com