Så påverkar förändringarna i EU:s utsläppshandel svensk industri

EU:s medlemsstater och Europaparlamentet har enats om förändringar av EU ETS, unionens utsläppshandel. Samtidigt ska CBAM fasas in, den omtalade gränsjusteringsmekanismen. Förändringarna är inte bara dramatiska och ambitiösa, utan också nödvändiga. Vad betyder det i praktiken? Hur påverkar det svensk industri? Vilken roll har pellets i omställningen? Scandbio följer utvecklingen och debatten noggrant. Det här är vad vi vet idag om förändringarna.

Vad har lett fram till förändringarna?

EU ETS står för ”European Union Emissions Trading System” och är som namnet antyder ett system för handel med utsläppsrätter inom EU. Samtliga utsläpp inom systemet ska minska kraftigt fram till 2030, närmare bestämt med 62 % jämfört med 2005. För några år sedan antog EU en klimatlag som slog fast att alla unionens medlemsstater ska vara klimatneutrala till 2050. Det första stora delmålet är att till 2030 minska nettoutsläppen med 55 % jämfört med utsläppsnivåerna som rådde 1990. För att lyckas föreslog kommissionen en rad förändringar i det som kallas för ”Fit for 55”.

Minskad utgivning av utsläppsrätter

Den största och mest påfallande förändringen är som sagt att utsläppstaket ska minska med 62 %. Unionens tidigare mål låg på 43 %. Minskningen kommer bland annat att ske genom två stora engångssänkningar och en skärpning av den så kallade linjära reduktionsfaktorn. En faktor som enkelt förklarat styr den årliga minskningen av utsläppstaket. Förändringarna av EU ETS kan tyckas svåra att sätta sig in i, men i själva verket är det relativt enkelt att förstå. Kort sagt ska utgivningen av utsläppsrätter minskas kraftigt. Det kommer i sin tur leda till att det totala utsläppsutrymmet minskas och gratistilldelningen begränsas kraftigt. Dessutom kommer utsläppsrätter även krävas för sjöfart och ett nytt separat system för vägtrafik och uppvärmning skapas.

Ta klimatkliv med EU

Hur kommer det här att påverka svensk industri? Enkelt förklarat så kommer fler företag behöva köpa utsläppsrätter och ställa om till fossilfritt. För svenska industrier som redan vidtagit åtgärder för att minska sina utsläpp kan de nya reglerna kortsiktigt innebära möjligheter till ökade extra inkomster när de säljer sitt överskott av utsläppsrätter. Samtidigt möter företag som inte ställt om till fossilfritt troligtvis högre kostnader. Viktigt att komma ihåg är att EU ETS bör ses som en del av en större strategi för att minska utsläppen av växthusgaser. Svenska industrier bör även dra nytta av tillgängliga klimatåtgärder som redan stöttas av EU, men omställningen handlar också om investeringar i förnybar energi. Ett sådant initiativ är Klimatklivet, ett stödprogram som delfinansieras av Naturvårdsverket och EU.

Läs Scandbios artikel här.

Energieffektivisering är vägen framåt

Tyvärr förlitar sig cirka 80 % av världens energianvändning på fossila källor, vilket gör att omställningen blir omfattande och komplex. På Scandbio ser vi en framtid där bioenergi som exempelvis pellets har en roll att spela, men också en framtid där pelletsen används där den gör allra störst nytta, exempelvis i processindustrier. Det finns med andra ord inte en enskild lösning på klimatkrisen. Verkligheten är självklart mer komplex än så och dessutom kommer lagar och system fortsätta att förändras. Det man kan vara helt säker på är att fossila bränslen är den stora boven i dramat. Fossila bränslen måste med kraft och målmedvetenhet fasas ut. Nyckeln för att följa med i utvecklingen är att alltid satsa på energieffektivisering. Utöver minskade utsläpp så minskar sådana investeringar också energikostnaderna.

Pellets som energikälla i omställningen

På Scandbio tror vi på ett hitta en balans mellan olika förnybara energikällor. Varken Sverige eller EU har råd att lägga alla ägg i samma korg. Sol, vind, vatten och biobränslen har centrala roller att spela, nu och i framtiden. Det främsta argumentet för det är att inget energislag ensamt kan ersätta samhällets nuvarande beroende av olja, kol och gas, men det är också så enkelt att industrier har olika behov. Ett biobränsle såsom pellets fungerar särskilt bra för processindustrier som kräver höga temperaturer och effekter. Dessutom möjliggör det en hög automatisering jämfört med andra fasta biobränslen. Scandbios pellets är tillverkad av 100 % förnybart material – sågspån från den svenska träindustrin. Att låta restprodukter komma till nytta är därför både energieffektivt och nödvändigt för att omställningen ska fungera.

Det här är CBAM – EU:s koldioxidtull

CBAM, kort för ”Carbon Border Adjustment Mechanism”, är till skillnad från EU ETS ett helt nytt regelverk. Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid går i korthet ut på att införa en koldioxidtull på importerade varor från länder utanför EU. Syftet är att minska risken för så kallat koldioxidläckage (”carbon leakage”) – ett omdiskuterat knep att flytta produktionen till länder med mindre strikta klimatregler för att undvika att betala för sina utsläpp. CBAM fungerar alltså som en koldioxidavgift på importerade varor från länder utanför EU baserat på mängden utsläpp från tillverkningen. På så vis kan företag som exporterar till EU tvingas betala för sina utsläpp på samma villkor som företag inom EU redan gör genom EU ETS.

CBAM förväntas bli en viktig del av klimatåtgärderna för att nå unionens mål. Det är också ett politiskt påtryckningsverktyg. 

Vad innebär förändringarna för dig?

Med det här sagt, står svensk industri inför stora utmaningar, men också öppna frågeställningar. Hur ska Sverige kunna ställa om när elnätet inte är utbyggt? Vilka specifika utmaningar har industrier som tidigare inte varit aktuella för EU:s regler? På vilket sätt kommer det här att påverka prissättningen? Vilket biobränsle ska du använda för att göra störst ekonomisk och miljömässig nytta? Frågor som är omöjliga att besvara utan ett större kontext och som är tätt sammankopplade med vad som händer inom EU och andra delar av världen.

Vad vi dock kan konstatera med säkerhet är att pellets är en klimatneutral energikälla som inte genererar mer koldioxid än vad trädet tar upp under sin livstid. En naturlig råvara, men också en cirkulär och hållbar lösning för många industrier.

Ställ om med Scandbio

Kontakta våra experter för rådgivning, gärna så tidigt som möjligt i processen. Med vår hjälp kan du övergå till en fossilfri, koldioxidneutral produktion och en driftsäker och kostnadseffektiv värmekälla. Framför allt får du möjligheten att kraftigt minska dina utsläpp av växthusgaser. Vi hjälper dig i konverteringen och omställningen. Det kan du vara säker på.

Kontakta oss

Så väljer du bäst biobränsle för processindustri

Läs mer om olika biobränslen i processindustrin